DIREKTEKRAV MOT TIDLIGERE SALGS- ELLER LEVERANDØRLEDD

Teskt: Advokat (H) Gjermund Pekeberg og advokat Henrik Midtsæter, Advokatfirmaet Økland & Co DA

Kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, bustadoppføringslova og avhendingslova har regler som gir sluttkunden rett til å fremsette mangelskrav direkte mot tidligere salgs- eller leverandørledd. Enkelte av NS-standardene har også bestemmelser som gir sluttkunden rett til å fremsette slikt direktekrav. Adgang til direktekrav kan også være regulert i kontrakt.

Bestemmelsene om direktekrav er særlig aktuelle hvis selgeren som har inngått avtale med kjøperen er insolvent eller konkurs. Lovreglene er imildertid ikke begrenset til å kunne påberopes bare i slike tilfeller.

Når kan sluttkunden fremsette direktekrav?

Hvis sluttkunden er forbruker, har han rett til å fremsette direktekrav mot tidligere salgs- eller leverandørledd. Dette følger av ufravikelige regler i loven som regulerer avtaleforholdet.

Hvis det er tale om reklamasjon fra profesjonell sluttkunde, gjelder ikke forbrukervernlovgivingen, og det er avtalefrihet. Hvorvidt det foreligger hjemmel for direktekrav, må i et slikt tilfelle avgjøres på bakgrunn av avtaletolkning. Hvis spørsmålet ikke er regulert i avtalen eller NS-standarden som gjelder, må det undersøkes om bakgrunnsretten (loven eller ulovfestet rett som regulerer avtaleforholdet) inneholder hjemmel for direktekrav.

Hvis kjøpsloven regulerer avtalen, er det hjemmel i loven for direktekrav. Enkelte av NS-standardene har også bestemmelser som gir sluttkunden rett til å fremsette slikt direktekrav.

NS 8409 inneholder ingen bestemmelser om direktekrav, men standarden fastsetter at kjøpsloven «gjelder så langt denne standarden eller partenes avtale ikke fastsetter avvikende bestemmelser». Siden det ikke er fastsatt noen avvikende bestemmelse om direktekrav i NS 8409, må konklusjonen være at reglene om direktekrav i kjøpsloven gjelder for avtaler som er regulert av NS 8409.

NS 8415 og NS 8417, som brukes ved underentreprise, gir rett til å fremsette direktekrav mot underentreprenørens kontraktsmedhjelpere, men kun hvis kravet ikke kan gjennomføres mot underentreprenøren som er avtalepart, eller det i høy grad er blitt vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar insolvens. NS 8416 inneholder ingen regulering av direktekrav. En høyesterettsdom fra 2018 (HR-2018-2256-A) gir støtte for at det ikke er hjemmel for direktekrav hvis avtalen er regulert av NS 8416.

Bestemmelsene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven fastsetter at sluttkunden kan fremsette direktekrav mot et tidligere «salgsledd». Høyesterett har avklart at det også er grunnlag for å fremsette direktekrav mot tidligere ledd som gjaldt yting av en tjeneste og ikke bare et salg.

Hva kan sluttkunden kan kreve ved direktekrav?

De forskjellige lovene og NS-standardene inneholder ulik regulering av direktekrav. Direktekrav er regulert på to ulike måter:

1. I noen tilfeller det fastsatt at sluttkunden kan gjøre sitt eget mangelskrav mot mellomleddet gjeldende overfor tidligere salgs-/ leverandørledd. Det tidligere salgs-/ leverandørledd hefter imidlertid bare innenfor rammen av det ansvar han har overfor sin kunde. Direktekrav som følger denne reguleringen, forutsetter at det foreligger mislighold i alle ledd i leverandørkjeden.

2. Det andre alternativet er at direktekrav bygger på at sluttkunden trer inn i mellomleddet sitt mangelskrav mot det tidligere salgs-/ leverandørledd. Ved direktekrav som følger denne reguleringen, er det ikke et vilkår at det også foreligger mislighold i forholdet mellom sluttkunden og mellomleddet.

Hvis man mottar et direktekrav, må man se på om direktekravet er regulert på den første eller den andre måten. Det er innført direktekravsregler som bygger på alternativ nr. 1 i bustadoppføringslova, håndverkertjenesteloven og forbrukerkjøpsloven § 35 første ledd som er en videreføring av kjøpsloven § 84 andre ledd. Kjøpsloven § 84 første ledd og avhendingslova bygger derimot på direktekrav etter alternativ nr. 2.

Lovbestemmelsene som bygger på alternativ nr. 1 inneholder noen forbrukervernregler om utvidelse av reklamasjonsfrist, samt om unntak fra eventuelle ansvarsfraskrivelser og begrensninger som er avtalt i forholdet mellom det tidligere salgs-/ leverandørleddet og mellomleddet.

Særlig i tilfeller hvor mellomleddet er konkurs, kan det hende at det tidligere salgs- eller leverandørleddet som kravet er rettet mot, har en utestående fordring mot det konkursrammede selskapet (konkursboet). I et slikt tilfelle kan det være grunnlag for å påberope at direktekravet kan motregnes i den utestående fordringen mot det konkursrammede selskapet.

KURS I KJØPSRETT

Vi holder kurs i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven for medlemsbedrifter i Norske Trevarer den 24. april 2023 klokken 09:00-11:30. Vi vil gå gjennom selgers og kunders rettigheter og plikter, reklamasjonsbehandling m.m. Kurset vil være en kombinasjon av teori og praktiske eksempler. Vi vil blant annet komme inn på reglene om direktekrav. Påmelding gjøres på Norske Trevarer sine internettsider.