Full seier om eiendomsskatt

Advokat Gjermund Pekeberg samarbeider med Norsk Trevare og deres medlemsbedrifter om juridiske saker. Siden 2009 har han jobbet med flere klager på eiendomsskatt der kommunen mener at maskiner og utstyr i fabrikker skal skattlegges. I alle klagesakene har kommunen trukket seg, helt fram til nå. Da Sel kommune ikke ga seg i saken om eiendomsskatt på maskiner og utstyr i fabrikken til NorDan på Otta, havnet den i retten. Retten kom enstemmig frem til at kommunen ikke hadde hjemmel til å ilegge eiendomsskatt på slikt utstyr, og dømte også Sel kommune til å betale saksomkostningene. Dommen er rettskraftig og dermed er det nå fastsatt at en vanlig industribedrift ikke skal betale eiendomsskatt av maskiner og utstyr.
I mer enn 100 år har eiendomsskatt vært en kranglesak, forteller Pekeberg da vi møter han på Advokatfirmaet Økland & Co DA sitt kontor i Eidsvoll. Nå endelig har vi fått en klar dom i lagmannsretten som berører alle vanlige industribedrifter. Pekeberg oppfordrer alle som er ilagt slik skatt å ta kontakt med kommunen sin og gi beskjed. -Eiendomsskatt blir fastsatt for 10 år om gangen, men det bør være mulig å få den tilbakebetalt, sier han. Selv om kommunen rent juridisk kan stå på et vedtak som er endelig, bør de ikke kreve inn en skatt som er i strid med loven.

For etter Pekebergs syn skal nå alle trevare- og innredningsbedrifter slippe denne skatten. I saken mellom Johs Rasmussen AS (NorDan) og Sel kommune, om eiendomsskatt på maskiner og utstyr i såkalte «verk og bruk», kom retten enstemmig til at skatt ikke kan ilegges på maskiner og utstyr. I og med at NorDans fabrikk er større enn de fleste trevarefabrikker og med mer omfattende maskinutstyr, er saken direkte overførbar til andre bedrifter i bransjen.

Styret i Bransjeforeningen Norsk Trevare valgte å trå inn i saken som partshjelper for Johs Rasmussen AS.
– Denne dommen er avklarende og vil få stor betydning for alle industribedrifter i kommuner hvor man betaler eiendomsskatt. Mange kommuner har over tid utvidet skattegrunnlaget ved å inkludere maskiner og utstyr og på denne måten har de feilaktig krevd produksjonsbedrifter for skatt de ikke har krav på sier Jannis Barbantonis, som er daglig leder i Norsk Trevare.

– Norsk Trevare har fått full støtte for sitt syn, og er tilfredse med resultatet, selv om det skulle være unødvendig å måtte gå til retten for å få fastslått dette, sier Barbantonis.

Prosessfullmektige advokat Gjermund Pekeberg,

Etter dommen må det legges til grunn følgende:

1. Det er kun i tungindustri-, prosess- eller spesialanlegg med liten eller ingen annen utnyttelsesmulighet for eiendommen det er hjemmel for å ta med maskiner og utstyr i takstgrunnlaget.
2. For «standard industribygg» er det bare i unntakstilfeller maskiner og utstyr skal tas med. Normalt skal dette ikke inngå i skattegrunnlaget.
3. Eiendommens beliggenhet har ingen relevans. Svakt lokalt marked for annen drift på eiendommen er uten betydning og det kan medføre usaklig forskjellsbehandling å bruke dette som argument. Eiendommer i distriktene skal likestilles med eiendommer i sentrale strøk.
4. Maskinenes vekt og størrelse er i hovedsak uten betydning. Lagmannsretten nevner konkret i denne saken et impregneringsanlegg med samlet vekt 8 – 10 tonn som må ødelegges ved fraflytning, men bruker det ikke som argument ved avgjørelsen.
5. Det er de økonomiske konsekvensene av å tilpasse bygget til annen virksomhet som er avgjørende. Hvis det ikke utgjør «uforholdsmessige økonomiske ofre» så skal maskiner ikke med. Dette skal vurderes objektivt, uten hensyn til lokale forhold eller om slik tilpasning er sannsynlig. Dette medfører at det heretter bare unntaksvis skal ilegges skatt på maskiner og utstyr i vanlige produksjonsbedrifter. Det skal helt særegne forhold til for at det er hjemmel for dette.

Nærmere opplysninger fås av daglig leder Jannis Barbantonis i Norsk Trevare, 942 46 240 og/eller prosessfullmektig advokat Gjermund Pekeberg, Advokatfirmaet Økland & Co DA, 908 71 838.