Hva skal til for at kjøper kan trekke seg fra et kjøp uten å betale?

Av Advokat (H) Gjermund Pekeberg og advokatfullmektig Henrik Midtsæter

Av og til ønsker kjøper å trekke seg fra kjøp av for eksempel en trapp uten å betale noe. Har kjøper bundet seg til å kjøpe trappen kan han som hovedregel ikke trekke seg fra kjøpet uten å erstatte selgerens tap.

Utgangspunktet er at bindende avtale er inngått hvis det er fremsatt et tilbud som den andre parten har akseptert. Det er i norsk rett ikke krav om at partene må ha inngått en skriftlig avtale. Avgjørende for om kjøper har bundet seg, er om kjøper har gitt selger rimelig grunn til å forstå kjøpers utsagn eller handlemåte som at han har ment å binde seg til å kjøpe.

Et moment som er av betydning er hvorvidt kjøpers utsagn er tilstrekkelig konsist til at selger har rimelig grunn til å forstå det slik at han har ment å binde seg. Hvis man skriver etter et møte at «jeg vil bekrefte følgende overenskomst» eller at «jeg aksepterer tilbudet», har man normalt bundet seg. Uttrykk som «jeg forstår», «jeg ønsker» og «jeg vil gjerne» er derimot normalt for upresise til å gi selger rimelig grunn til å tro at kjøper har ment å binde seg. Slike formuleringer er ofte rimelig å forstå som et opplegg til videre drøftelser.

Hvis det er snakk om en større kjøpesum skal det mer til for å binde seg. Kjøper må da uttrykke seg klarere for at han skal bli bundet. Terskelen for å bli bundet er normalt høyere for forbrukere enn for næringsdrivende.

For å binde seg til å kjøpe må varen eller tjenesten og prisen være tilstrekkelig spesifisert. De vesentlige punkter må være avklart. For eksempel må beskrivelse, skisser eller tegninger av en trapp være overlevert og pris være avklart før man blir bundet. Varen eller tjenesten må ikke være beskrevet i detalj. Forhold som materialvalg, farge og leveringstidspunkt kan avklares etter avtaleinngåelsen.

I tillegg til muntlig og skriftlig kommunikasjon, er det også andre forhold som kan tale for at kjøper har bundet seg. Det skal tas hensyn til alle relevante forhold, herunder forhandlinger, eventuell praksis som partene tidligere har fulgt seg imellom, handelsbruk samt partenes etterfølgende opptreden. En kjøper binder seg normalt ikke ved passivitet. Hvis selger klart og utvetydig opplyser til kjøper at trappen settes i produksjon 1. mai, vil imidlertid selger etter omstendighetene kunne ha rimelig grunn til å tro at kjøper har bundet seg dersom kjøper ikke har bedt selger om å avvente produksjonen innen 1. mai. For å unngå usikkerhet vil det være fornuftig at kjøper skriftlig bekrefter en ordre, for eksempel på e-post.

Det finnes noen unntak fra utgangspunktet om at kjøper ikke kan trekke seg fra en bindende avtale uten å erstatte selgerens tap.

Ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler til forbruker har kjøper angrerett etter angrerettloven. Et eksempel på fjernsalg er salg via nettbutikk. Salg utenom faste forretningslokaler omfatter blant annet avtaler om kjøp som inngås på messer. Kjøperen har i slike tilfeller 14 dager angrerett. Angreretten gir kjøperen rett til å trekke seg fra avtalen selv om bindende avtale i utgangspunktet er inngått.

Gir ikke selger opplysninger om angreretten, forlenges angrefristen til tolv måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Det er derfor viktig at selger på en klar og forståelig måte gir kjøperen opplysninger om at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten. Gir selger informasjon om angrerett ved et kjøp som ikke omfattes av angrerettloven, vil selger kunne gi kjøper angrerett på avtalegrunnlag.

Reglene om angrerett er ikke unntaksfrie. Blant annet er det et viktig unntak ved tilvirkningskjøp. Ved kjøp av ting som skal tilvirkes særskilt for kjøper, har kjøper ikke angrerett etter at tingen er satt i produksjon. 

Det finnes noen øvrige grunnlag for å trekke seg fra et bindende tilbud eller en bindende avtale uten å måtte erstatte selgerens tap. Det skal imidlertid mye til for å kunne trekke seg fra et tilbud eller en avtale etter disse reglene. Dette gjelder tilbud eller avtaler som må settes til side på grunnlag av bristende forutsetninger. Videre gjelder det tilbud eller avtaler som det vil være urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre gjeldende. I tillegg kan man trekke seg fra et tilbud eller en avtale hvis særlige grunner tilsier det og selger ennå ikke har innrettet seg etter avtalen. 

Dersom kjøper har bundet seg til å kjøpe og ikke har rettslig grunnlag til å trekke seg fra avtalen uten å betale, kan kjøper avbestille. Ved avbestilling må kjøper betale erstatning til selger. Erstatningen skal i utgangspunktet omfatte selgers fulle økonomiske tap, herunder også tapt fortjeneste.