Rett til prisavslag

Rett til prisavslag hvis mangelen ikke minsker tingens omsetningsverdi, men bare kundens bruksverdi?

Advokat (H) Gjermund Pekeberg og advokatfullmektig Henrik Midtsæter

Hvis det er en mangel ved en vare eller en tjeneste som ikke rettes, kan kjøperen ha krav på prisavslag. Prisavslag ved forbrukerkjøp reguleres av forbrukerkjøpsloven § 31. Hovedregelen etter bestemmelsens første ledd er at prisavslag forutsetter at mangelen må ha redusert den leverte tingens omsetningsverdi, dvs. markedsverdi.

Hvis det for eksempel er levert kjøkkeninnredning i en annen farge enn bestilt, er det ikke noe avvik på utforming eller funksjon. Mangelen har utelukkende en estetisk betydning for forbrukeren. Med mindre det er en farge som de færreste vil ha på kjøkkenet, medfører en slik mangel ingen redusert omsetningsverdi.

Etter hovedregelen har kunden ikke grunnlag for prisavslag i et slikt tilfelle. I forbrukerkjøpsloven § 31 andre ledd er det imidlertid bestemt at dersom «særlige grunner taler for det», har kunden krav på prisavslag også i et slikt tilfelle.

Håndverkertjenesteloven § 25 andre ledd er formulert noe annerledes. Også denne bestemmelsen forutsetter at forbrukeren har krav på prisavslag dersom mangelen utelukkende minsker bruksverdien. Ifølge forarbeidene til forbrukerkjøpsloven § 31 skal innholdet i denne bestemmelsen være det samme som håndverkertjenesteloven § 25 andre ledd.

Utenfor forbrukerforhold er reguleringen noe annerledes. Dette vil bli omtalt nedenfor i punkt 3.

Forbrukerforhold

Unntaksregelen i forbrukerkjøpsloven § 31 i andre ledd er gitt for å oppfylle forbrukerkjøpsdirektivet, som sier at forbrukeren alltid skal ha krav på et passende prisavslag. Det fremgår av lovens forarbeider at unntaksregelen er ment å være snever. At unntaksregelen skal være snever er ment uttrykt i lovteksten ved at «særlige grunner» må tale for at det skal gis prisavslag ved redusert bruksverdi. 

Lovenes forarbeider oppstiller noen retningslinjer for hva som kan utgjøre «særlige grunner». Det er her gitt som eksempel at det er lagt takstein av en annen – men like bra – type som den bestilte, eller at sofaen er trukket med stoff i feil farge. Dette er mangler som ikke reduserer omsetningsverdien av huset eller sofaen. Lovgiver har uttrykt at i slike tilfeller vil forbrukeren ha rett til et skjønnsmessig prisavslag som svarer til mangelens betydning for forbrukeren. Tilsvarende må gjelde i tilfeller hvor det for eksempel er levert kjøkkeninnredning i en annen farge enn bestilt.

Utmålingen blir i slike tilfeller skjønnsmessig. Som regel må prisavslaget for en mangel som ikke reduserer omsetningsverdien bli i nedre del av skalaen. Unntak kan tenkes hvor kunden i forbindelse med bestillingen særlig har fremhevet viktigheten av det som er blitt feil, for eksempel at han særlig har fremhevet viktigheten av fargevalget.

Bedømt ut fra rettspraksis og praksis fra Forbrukertvistutvalget vil et prisavslag i spennet mellom 2,5 og 10 prosent normalt være riktig i tilfeller hvor mangelen ikke medfører noen reduksjon i omsetningsverdien. Unntak kan imidlertid tenkes hvor mangelen rammer store deler av leveransen, eller hvor kunden i forbindelse med bestillingen særlig har fremhevet viktigheten av det som er blitt feil. I praksis fra Forbrukertvistutvalget, som riktignok har begrenset rettskildemessig verdi, er det eksempler på at prisavslaget i slike tilfeller har vært satt til i underkant av 40 prosent.

Utenfor forbrukerforhold

Utenfor forbrukerkjøp reguleres prisavslag av kjøpsloven § 38. Det er noe uklart om denne bestemmelsen skal forstås på samme måte som reglene i forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven.

Forarbeidene til bestemmelsen antyder at beregningen av et prisavslag av og til må skje «på grunnlag av mangelens betydning for kjøperen», dvs. at bruksverdien for kjøperen kan være relevant. I juridisk litteratur er det uttalt at det er mulig at uttalelsene ikke sikter til annet enn at omsetningsverdien vil bli lik bruksverdien ved salg av objekter som det ikke er et marked for, f.eks. gjenstander spesielt tilpasset kjøperen. Utenfor forbrukerforhold må den klare hovedregelen være at prisavslaget må baseres på omsetningsverdien.